AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
mag. Aleš Habič, Špica International d.o.o., tel. (01) 5680 884, e-mail: ales.habic@spica.si

Strokovnjak za sisteme za avto­mat­sko identifikacijo, mo­bilno ra­čunal­ni­štvo, teh­no­logijo črt­ne kode, RFID in uva­janje siste­mov v proizvodnjo.
SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel. 03/89-83-712 ali e-mail: fbselektronik@ siol.net

Svetuje s področja uporabe induk­tivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v avtoma­ti­zaciji industrijskih procesov.
VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko Nikolić, ing., SINABIT d.o.o., tel. 01 56-36-300,branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na področjih uporabe: PLC in DCS kr­mi­l­­niških sis­te­mov v klasičnih in šar­ž­nih pro­cesih; re­cep­turni sistemi po standardu ISA S88-01;
VARNOSTNI ELEMENTI - SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o. tel.: 01/200-51-50
damijan.jager@tipteh.si

Svetuje pri izboru in pravilni name­stitvi varnostnih elementov kot so svetlobne zaves
e, svet­lob­ne mre­že, "muting" sis­temi, dvo­ročni vklo­pi, izklopi v sili in var­nostna stikala, senzorika.
VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje procesov v INEA d.o.o., david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od 11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91, 041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za na­čr­to­vanje in izvedbo odprtih sis­te­mov avtomatizacije zgradb in pro­ce­sov. Svetuje vsak pone­de­l­jek med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.
ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v Robotina d.o.o.
Tel: 05 689 20 24 - E-pošta: ivan.morano@robotina.si

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih zagonov, zaščite motorjev, meritev ni­vo­jev.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale nizkonapetostne stikalne opreme. Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.
EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o., tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si
Ukvarja se s sistemom inteli­gent­nih elektroinstalacij (EIB insta­la­ci­je) v vseh fazah od projek­tiranja do izvedbe. Po telefonu vam bo sve­to­val vsak pone­deljek med 8. in 10. uro.
Avtomat. procesov - Izvedba sistemov
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, e-pošta:janez.zmuc@metronik.si

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov /projektov avtomatizacije. Pokli­če­te ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.
Avtomatizacija strojev - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si Splet: www.ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih pretvornikov in pozi­cij­skih rmilnikov. Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali poš­ljete vprašanje po elektronski pošti.
INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o., tel. 041 765 785, e-pošta:maks.tuta@sinabit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avto­ma­ti­za­ciji zajemanja podatkov v proizvodnji, posre­do­va­nju podatkov v poslov­ne informa­cijske sisteme in pri posredovanju podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslovnega informacijskega sistema v proizvodnjo ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.
VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta:marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvo­nivojske in trinivojske apli­ka­cije strežnik - odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete po telefonu: 01/513 81 00.
ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl. inž. el., vodja oddelka Energijsko varčne, inteligentne in prijazne zgradbe v Robotina d.o.o., tel. 040 191 441 ali e-mail:marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede pravilne izbire, vgra­dnje in zagona sistemov pre­zra­če­vanja, toplotnih črpalk in sončnih ko­lek­torjev.
ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, e-pošta:slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatizacij na področjih krmil­jenih in reguliranih elektro­mo­tor­skih po­go­nov po­ljub­nih izvedb.
INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIKI
Miha Capuder, direktor poslovne enote vodja projektov, Špica International d.o.o.
e-pošta: miha.capuder@spica.si
tel (01) 5680 800

Strokovnjak za sisteme za avto­matsko identifikacijo, mobil­no računalništvo, tehno­lo­gijo črtne kode, RFID in uvajanje sistemov v proizvodnjo.
INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Dott. Ing. Sami Ayari produktni vodja v Robotina d.o.o., tel: 05 689 20 25

Svetuje pri projektiranju inteli­gen­t­nih sistemov za upravljanje in nad­zor so­dob­nih zgradb (GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravljanje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola pristopa, ...).
NADZORNI SISTEMI SCADA
dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-14, e-pošta:sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za uprav­ljanje in nadzor (SCADA sis­temi - pro­g­ram­ska oprema). Po­kli­če­te la­hko vsak torek med 10. in 12. uro ali po­š­ljete vpra­ša­nje po e-pošti.
 
 
Prijavite se na e-novice in prejmite kodo
za 15% popusta pri celoletni naročnini!
S prijavo na e-novice, se strinjate da boste vedno na tekočem z informacijami iz sveta Avtomatike + Elektronike