Seminar radijskih komunikacij – SRK 2014

Avtorji: Aleksandra D. Rettinger, Vesna Eržen in Boštjan Batagelj

Tridnevni Seminar radijskih komunikacij (SRK) poteka vsako leto na Fakulteti za elektrotehniko v organizaciji Fakultete in Laboratorija za sevanje in optiko (LSO). Glavna cilja seminarja sta dopolnilno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na področju radiokomunikacij in radiodifuzije. Letošnjega seminarja, ki je potekal od 24. do 26. septembra, se je udeležilo lepo število ljudi (čez devetdeset), tako strokovnjakov s področja radiokomunikacij kot tudi študentov višjih letnikov na študiju telekomunikacij , saj vključitev v seminar ni pogojena z vrsto ali stopnjo izobrazbe, kot tudi ne z drugimi posebnimi pogoji.

 
Prof. Matjaž Vidmar, predstojnik Laboratorija za sevanje in optiko, pri razlagi lastnosti ojačevalnikov   Prikaz delovanja večfrekvenčnega monoinpulznega antenskega žarilca za namene sledenja satelitov in brezpilotnih letal.
 
Prikaz delovanja radio-frekvenčne zaslonke iz tiskanih meta-vzorcev.    Maja Atanasovska iz Laboratorija za sevanje in optiko pri razlagi in praktičnem prikazu delovanja Fresnelovih con.
     

Poglabljanju splošnega in specialističnega znanja je bil namenjen pester in razgiban izbor predavanj:

  • domačih predavateljev iz fakultete, ki so poskrbeli za poglobitev in razširitev bazičnega in strokovnega znanja,
  • strokovnjakov slovenskih raziskovalno-izobraževalnih institucij, vladnih organizacij in gospodarstva ter
  • vabljenih predavateljev iz tujine, predvsem s področja merilne tehnike za sodobne radiokomunikacijske sisteme.

 

Seminar se je začel z uradnim uvodnim nagovorom dekana Fakultete za elektrotehniko prof. dr. Igorja Papiča, ki mu je sledil nagovor profesorja Vidmarja, predstojnika Labotratorija za Sevanje in optiko s povabilom na razstavo merilne opreme v fakultetni avli in delu letošnjega programskega odbora. 

Letos so razstavljali svoje tehnološko dovršene merilne inštrumente predstavniki Amiteha, Keysight Technologies, Rigol, Hameg ter podjetja Rohde&Schwarz, ki so bili prisotni vse tri dni seminarja. Poleg razstavljavcev so glavni program popestrili s predavanji povezani plakati, ki so bili prisotni prvi dan, ter letošnja novost: »hands-on« laboratorijski poskusi. Z laboratorijskimi poskusi sta podiplomska študentka Maja Atanasovska in raziskovalka iz Laboratorija za sevanje in optiko Vesna Eržen predstavili koncept in delovanje Fresnelovih con, zvonjenje kabla ter iz praktičnega vidika osvetlili predavanje prof. Vidmarja o intermodulacijskem popačenju. V okviru laboratorijskih demonstracij pa je bil prikazan tudi letošnji patent prof. Vidmarja 'Monoinpulzni antenski sevalnik' za globoko parabolično anteno, nameščen v njenem gorišču, za namen sledenja satelitov in brezpilotnih letal. Udeleženci seminarja so v zaključnih anketah laboratorijske poskuse ocenili kot odlično dopolnilo seminarja, kjer se demonstrira teoretična razpravljanja. Nekateri udeleženci so si tako določene pojave prvič ogledali v praksi.


Kot vsako leto je LSO poskrbel za prijazen sprejem sodelujočih predavateljev in udeležencev, pri čemer je vsak prejel gradivo v elektronski obliki in tiskan zbornik ter praktično darilo. Dodatnemu razvedrilu in mrežnemu druženju so bili namenjeni kratki odmori med posameznimi predavanji, ki so povezovali pestro dogajanje na seminarju. Med njimi sta nam prijazni hostesi postregli s kavico, čajem in raznimi okusnimi prigrizki. Čas odmorov je bil kot nalašč za pogovor, druženje in sklepanje novih poznanstev.


Formalnemu uvodu prvega dne so sledila predavanja v znamenju seznanjanja z nekaterimi praktičnimi pravno-formalnimi problemi na področju radiokomunikacij: g. Saje iz Telekoma Slovenije (TS) je imel predavanje na temo 'Kako smo pridobili frekvence za izgradnjo in modernizacijo mobilnega omrežja?'. Z drugega zornega kota je to tematiko osvetlila ga. Pavšek Taškov iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki je predstavila izvedbo prve javne dražbe frekvenc v Sloveniji. G. Mišović iz TS je v nadaljevanju predstavil storitev dvojček/trojček preko TS mobilnega omrežja 4G (LTE). Drago Majcen iz Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) pa je sklenil dopoldanski del prvega dneva seminarja s predstavitvijo vseevropskega projekta eZdravje, njegovega pomena za širšo družbo in poteka standardizacije, ki vključuje tudi radijske tehnologije.


Sledila je dobra ura odmora za kosilo in ogled predstavitve plakatov, ki so se nahajali v avli Fakultete. Pet plakatov je podrobneje osvetlilo nekatera specifična področja radiokomunikacij. Posebno grafično kartico imenovano 'CUDA NVIDIA' je predstavil Andrej Osterman s pomočjo plakata z naslovom 'Paralelno računanje vidnosti na digitalnem modelu višin s pomočjo grafične kartice CUDA NVIDIA'. Področje uporabe satelitske navigacije je osvetlil Andrej Štern s plakatom 'Ocenjevanje učinkov delovanja satelitskega lociranja na cestni promet'. Aleksandra D. Rettinger je predstavila 'Pregled ukrepov proti motenju globalnega navigacijskega satelitskega sistema'. Na področju anten je Blaž Drolc podal možnosti za 'Odstranjevanja nezaželenih odbojev pri meritvi dobitka antene', Leon Kocjančič pa je prikazal 'Simulacijo ter izdelavo širokopasovnih Vivaldijevih anten'.


V popoldanskem času so se zvrstila še štiri predavanja: g. Mihelič iz podjetja Aviat Networks je govoril o transportu sinhronizacije v hrbteničnih radijskih paketnih omrežjih nove generacije; dr. Tomi Mlinar iz Fakultete za elektrotehniko pa o snovanju pete generacije mobilnih komunikacij. Sledila sta še g. Trček iz Inštituta za neionizirana sevanja (INIS) s predavanjem o elektromagnetnim sevanju v okolici baznih postaj LTE ter g. Šuštar iz podjetja Virtua IT d.o.o., ki je predstavil študijo izvedljivosti 'Brezžičnega širokopasovnega dostopa na vlakih z uporabo WiFi tehnologije.


Drugi dan Seminarja je otvoril prof. Vidmar s strokovnim in nazornim predavanjem o intermodulacijskem popačenju, ki so ga udeleženci seminarja v anketah ocenili kot najbolj zahtevno in hkrati tudi najboljše predavanje letošnjega dogodka. Poudaril je, da sta največji izvor intermodulacijskega popačenja lahko močnostni ojačevalnik oddajnika in mešalnik sprejemnika, v manjši meri pa celo antene ali prenosna pot. V predavanju je predstavil tudi načine, kako se spoprijeti s posameznimi izvori popačenja. G. Tavčar iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je v predavanju 'Radijske komunikacije v izrednih razmerah' osvetlil problem oblačnih storitev v primeru večjih naravnih nesreč ter nepredvidljive posledice kibernetskih napadov, ki so zaradi narave oblaka lažje izvedljivi. Povedal je, kaj je oteževalo odzive v zadnjem žledolomu ter poudaril, da bi bilo kljub vsem novim tehnologijam in napredku potrebno upoštevati želje in potrebe uporabnikov in ne le uresničevati vseh sodobnih tehnoloških potencialov.


Sledili sta bolj tehnično obarvani predavanji: Ana Turšič nam je predstavila sestavne dele, prednosti in funkcionalnosti sodobnega visokofrekvenčnega števca, ki ga je izdelala v okviru magistrskega dela pod mentorstvom prof. Vidmarja; Roman Flegar iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urada Republike Slovenije za meroslovje (MGRT-MIRS) pa je predstavil izzive pri postopkih overitev Dopplerjevih merilnikov hitrosti in kalibraciji mikrovalovnih merilnikov. Sledili sta predavanji o majhnih satelitih, ki se snujejo v Sloveniji; g. Frőhlich iz CO Vesolje je predstavil 'Satelitske komunikacije za interaktivno opazovanje in snemanje Zemlje', g. Kirbiš iz Univerze v Mariboru pa t.i. 'CCSDS združljiv komunikacijski modul za vesoljske aplikacije'.


Drugi del drugega dneva seminarja se je pričel s predavanjem g. Lemuta iz podjetja Instrumentation Technologies d.d. o težavah in rešitvah pri načrtovanju sodobnih kompleksnih elektronskih vezij (tudi mikrovalovnih), pri čemer je poudaril pomembnost dokumentacije, s katero se razvojni cikel kompleksnih elektronskih vezij sploh začne. G. Mraović iz Inštituta za celulozo in papir (ICP) je predstavil prevodne periodične strukture iz metamaterialov (v obliki obročev, jeruzalemskih križev in fraktalov), ki lahko ojačijo ali oslabijo signale, ter s katerimi so ustvarili selektivne radio-frekvenčne zaslone iz tiskanih meta-vzorcev. Drugi dan seminarja sta sklenila podiplomska raziskovalca iz Laboratorija za sevanje in optiko. Vladimir Furlan je predstavil posebnosti mikrovalovnih naprav, osnovanih na substratu barijevega in stroncijevega titanata (angl. 'Microwave Devices based in Barium Strontium Titanate Substrates'), Nasr Gad pa posebne antene, namenjene širokopasovnim aplikacijam (angl. 'Compact Square Spiral Slot Antenna for Wideband Applications'). Za vse tiste, ki niso uspeli videti laboratorijskih poskusov med odmorom za kosilo ali bi potrebovali več časa in poglobljeno razlago, se je po predavanjih ponudila nova priložnost.


Tretji, zadnji dan Seminarja, je g. Hall iz podjetja Rohde&Schwarz predramil občinstvo z uvodnim vprašanjem: ''Kaj je to realni čas (angl. 'real-time')?'' ter nadaljeval z vsakodnevnimi dilemami o realnem času. V predavanju z naslovom 'Časovni vidiki spektralnih analizatorjev in osciloskopov v realnem času' (angl. 'Timing Aspects of Real Time Spectrum Analyzers and Oscilloscopes') je nato pojasnil definiciji realnega časa za osciloskope (hitro vzorčenje v skladu z Nyquistovim kriterijem) in spektralne analizatorje (zaznavanje najmanjših sprememb in njihov prikaz na zaslonu; brez izgube podatkov). Sledila je predstavnica podjetja Keysight Technologies, gdč. Cong, s predstavitvijo majhnih RF dostopovnih vozlišč (angl. 'Small Cell') kratkega dosega, njihovih prednostih in testnih izzivih (angl. 'Small Cell Overview and Test Challanges').


Za prijetno popestritev med tehnološko specifičnimi predavanji je poskrbel domač predavatelj, prof. Kostevc, z zanimivim zgodovinskim pregledom razvoja radionavigacije od njenih začetkov, ki temeljijo na večtisočletnem izročilu navigacijskih dosežkov pogumnih morjeplovcev in njihovih osupljivih veščinah navigacije brez instrumentov, do današnjih globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (angl. 'Global Navigation Satellite System' – GNSS), sistemov za pristajanje itd. Predavatelj Valter Suban iz Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je predstavil skupno delo z Markom Perkovičem in nekaterimi drugimi raziskovalci na temo sistemov za pomoč pri navigaciji z naslovom 'System Applied to Aids to Navigation and an Overview of Application Specific Messages'. Predstavil je sistem AIS (avtomatični sistem identifikacije), sisteme navigacije, ki se v slovenskem in svetovnem pomorstvu uporabljajo, ter omenil sistem radarjev v slovenskem morju, ki je trenutno še v povojih.


Sledili sta predavanji na temo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov: g. Dimc s predstavitvijo uporabe programskega radia (angl. Software-defined radio – SDR) za varnost delovanja GNSS ter g. Vučković s predstavitvijo ionosferskih groženj GNSS signalom. Zadnje, toda zelo aktualno , je bilo predavanje g. Matka in g. Korbarja iz podjetja Infrastruktura d.o.o. v okviru Slovenskih železnic, ki sta predstavila uvedbo digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju. Gre za izziv globalizacije železniškega prometa v okviru globalnega sistema mobilnih komunikacij (angl. 'Global System for Mobile communications - Railway' – GSM-R ).


Letošnji, uspešno zaključen, 21. Seminar radijskih komunikacij je z zahvalo vsem sodelujočim in povabilom na naslednji seminar (SRK 2015) sklenil doc. Batagelj. Laboratorij za sevanje in optiko pa že pripravlja nov Seminar z zanimivim in pestrim programom, Seminar optičnih komunikacij, ki bo v začetku naslednjega leta privabil številne strokovnjake s področja optičnih tehnologij za namene telekomunikacij. Tako kot vsako leto bo potekal v prostorih Fakultete za elektrotehniko, organizatorji pa se že trudijo, da pripravijo pravo mešanico preglednih poljudnih in poučnih zahtevnih predavanj.

 

Slika 1: Prikaz delovanja večfrekvenčnega monoinpulznega antenskega žarilca za namene sledenja satelitov in brezpilotnih letal.
Slika 2: Prikaz delovanja radio-frekvenčne zaslonke iz tiskanih meta-vzorcev.
Slika 3: Prof. Matjaž Vidmar, predstojnik Laboratorija za sevanje in optiko, pri razlagi lastnosti ojačevalnikov.
Slika 4: Boštjan Tavčar iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri predstavitvi Radijskih komunikacij v izrednih razmerah.
Slika 5: Maja Atanasovska iz Laboratorija za sevanje in optiko pri razlagi in praktičnem prikazu delovanja Fresnelovih con.

 

 

« Nazaj
©
Prijavite se na e-novice in prejmite kodo
za 15% popusta pri celoletni naročnini!
S prijavo na e-novice, se strinjate da boste vedno na tekočem z informacijami iz sveta Avtomatike + Elektronike